วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แผนการจัดประสบการณ์


แผนการจัดประสบการณ์

เรื่อง   Part of my body   (ร่างกายของฉัน)


จุดประสงค์การเรียนรู้
1 1 .    เพื่อให้เด็กรู้จักคำศัพท์ส่วนประกอบต่างๆ ของร่างกาย
   2 .    เพื่อฝึกเด็กให้สามารถใช้คำ This is ………. ในการแต่งประโยค
   3 .    เพื่อฝึกเด็กให้สามารถใช้คำ This is ………. ในการพูดสนทนา

สาระที่ควรเรียนรู้
       ร่างกาย (Body) มีอวัยวะต่างๆ เป็นส่วนประกอบของร่างกาย โดยอวัยวะภายนอกที่เด็กมองเห็นได้ประกอบด้วย   - Head  - Hair  - Ear        Eye  - Nose    - Mouth   - Shoulder    - Neck    - Chin    - Arm    - Hand   - Finger   - Knee   - Leg  - Toe   - Foot  เด็กควรรู้จักและฝึกการใช้ This is …… ในการพูดสนทนา 
แต่งประโยค

ประสบการณ์สำคัญ
- การใช้ภาษา   การสื่อสาร   สนทนาโต้ตอบ การฟังการสังเกต
-  การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
-  การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
-   มีมารยาทในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้อื่น

กิจกรรมและประสบการณ์
ขั้นนำ  
ครูสนทนากับเด็กๆ ว่าในร่างกายของเราทุกคนมีอะไรที่เหมือนกันบ้าง
- Head  - Hair  - Ear     - Eye  - Nose    - Mouth   - Shoulder   - Neck     - Chin    - Arm    - Hand   - Finger   - Knee   - Leg  - Toe   - Foot   

ขั้นสอน  
   1. ครูสอนคำศัพท์ส่วนประกอบของร่างกายเป็นภาษาอังกฤษแล้วให้เด็กลองพูดตาม
     2. ครูแนะนำเพลง       “Head    Shoulder   Knee and Toe”   
อธิบายความหมายของเนื้อเพลง ซักถามและชี้แนะให้เด็กสังเกตอวัยวะต่างๆ ตาม
เนื้อเพลง    จากนั้นให้เด็กลองฝึกร้องตาม
     3. ครูถามเด็กถึงอวัยวะต่างๆ ที่มีในเนื้อเพลง  ทดสอบการจำคำศัพท์ด้วย
การเล่นเกม “What is this?”
     4. ครูชี้ที่อวัยวะในร่างกายของตนเอง   (Eye  - Nose  - Mouth) แล้วพูดว่า   
This is my eyes.    This is my nose.    This is my mouth. พร้อมอธิบายความหมายของประโยคแล้วให้เด็กพูดตาม 4 – 5 ครั้ง
     5. เด็กฝึกการใช้ประโยค   This is my……….    ครูสังเกตว่านักเรียนว่าใช้
ประโยคได้คล่อง จากนั้นให้เด็กผลัดกันออกมาพูดประโยคหน้าชั้นเรียน   

ขั้นสรุป    เด็กช่วยกันทบทวนคำศัพท์ส่วนประกอบของร่างกาย ฝึกการใช้
ประโยค This is my…… และร้องเพลง “Head  Shoulder  Knee and Toe”   

สื่อการเรียนรู้
1. เพลง “Head    Shoulder   Knee and Toe”
2. ภาพ  Power point  ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
3. ประโยค     This is my………  (ชื่ออวัยวะ)

ประเมินผล
1. สังเกตจากการปฏิบัติกิจกรรม (การพูดประโยค This is my………)
2. สังเกตจากการซักถามและตอบคำถาม   
3. การทำชิ้นงาน (ใบงาน)      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น